ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Κιλκίς

Το Κ.Π.Ε. Κιλκίς στο Παλαιό Γυναικόκαστρο

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Κιλκίς, όπως μετατράπηκε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Κιλκίς, ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2006 στο Παλαιό Γυναικόκαστρο Κιλκίς και έχει ως αποστολή:
α) την υποστήριξη σχολικών μονάδων σε θέματα σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, με έμφαση στην οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη και
β) τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, για τη διασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και την ανάδειξη βιώσιμων λύσεων στα τοπικά ζητήματα.
Ο ρόλος του Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Κιλκίς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι εκπαιδευτικός, επιστημονικός και ερευνητικός και για την εκπλήρωση της αποστολής του ασκεί μεταξύ άλλων τις εξής αρμοδιότητες:
α) υποστηρίζει σχολικές μονάδες σχετικά με: αα) την εκπόνηση και την υλοποίηση εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη, αβ) τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά ή διεθνή δίκτυα σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη.
β) εκπονεί και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Μεταξύ των προγραμμάτων του Κέντρου μας είναι τα «Η λίμνη Δοϊράνη, βλέπω-ρωτώ-δρω» και «Αναδεικνύω προβλήματα ενός τόπου, προτείνω λύσεις» όπου θέματα του τοπικού περιβάλλοντος μελετώνται με οικοσυστημική προσέγγιση στο πεδίο (λίμνη Δοϊράνη, παραπόταμο Γαλλικού κλπ) με έμφαση στη ρύπανση από ανθρώπινες δραστηριότητες.
γ) υιοθετεί και προβάλλει επικοινωνιακές, ενεργητικές και αλληλεπιδραστικές διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τη βιωματική και συμμετοχική μάθηση, είναι προσανατολισμένες στα περιβαλλοντικά θέματα, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη και προωθούν τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία,
δ) προωθεί τη διεπιστημονική, συστημική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, ώστε να συνδέεται σε ενιαίο πλαίσιο η εκπαίδευση με το περιβάλλον, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη,
ε) παράγει εκπαιδευτικό υλικό και το διαθέτει στις σχολικές μονάδες και την τοπική κοινότητα, σε έντυπη ή και ψηφιακή μορφή,        στ) οργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα και παρέχει επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως.
ζ) συνεργάζεται με Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής αρμοδιότητάς τους, για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,
η) διοργανώνει ημερίδες, εκδηλώσεις και επιστημονικά συνέδρια και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, καινοτόμες δράσεις και συνέδρια με αναφορά σε θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη.